Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dárky s.r.o.

 

Obchodní podmínky společnosti Dárky s.r.o., IČ: 25485610, se sídlem Zeyerova 1456, 438 01 Žatec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 20346  (dále jen Dárky s.r.o. nebo prodávající) platné ve vztahu s kupujícím.
 
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ
 
1. Prodávající je obchodní společností, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
2. Kupujícím je pouze podnikatel.
 
3. Tyto  obchodní podmínky se  vztahují  na  vytváření  a  plnění  veškerých  kupních  smluv  mezi prodávajícím a kupujícím.
 
4. Aplikace jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, na které může kupující jakkoliv odkazovat, je tímto po vzájemné dohodě výslovně vyloučena.
 
5. Pokud poskytl prodávající souhlas s aplikací odlišných smluvních podmínek, tyto obchodní podmínky zůstávají v platnosti ve všech dalších ohledech. 
 
2. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je:
a)     reklamní předměty – minimálně 2.000,- Kč
b)     PF (novoročenky) -   minimálně 1.000,- Kč
 
2. Nákupní ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH a nezahrnují náklady případné dopravy Zboží na adresu určenou kupujícím ani jiné dodatečné náklady.
 
2. Pokud po uzavření Smlouvy nastane změna v jednom, či více faktorech určujících cenu, včetně, ale neomezujíce se na ekonomické, či sociální podmínky, daňovou legislativu, dopravní sazby, nákupní ceny, ceny materiálu a ceny náhradních dílů, nebo na směnný kurs, bude prodávající oprávněn upravit podle toho ceny. 

3. Cena Zboží nezahrnuje balné, náklady na potisk, expedici, dopravné a případnou kompletaci. Náklady na  expedici činí  2 % z celkové ceny bez DPH, minimálně však  200,- Kč. U zakázek s křehkým zbožím (např. sklo, keramika, apod.) činí náklady na balné a expedici  4% z celkové ceny zakázky bez DPH, minimálně však 400,- Kč. U drobných zakázek do 1 kg a vzorků se cena expedice snižuje na 100,- Kč. Cena za jednotlivě balené zboží a jeho případná kompletace se stanovuje individuálně dohodou dle charakteru zboží. U expedice a dopravného si prodávající však vyhrazuje stanovit cenu expedice a dopravného individuálně a kupujícího je povinen na tuto skutečnost upozornit před podpisem Smlouvy či potvrzením cenové nabídky kupujícím.
 
4. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodávku předmětu objednávky včetně dopravy, nákladů na balení, jakož i vícenákladů, které si v rámci dalších požadavků objedná.
 
5. Všem reklamním agenturám a obchodníkům obchodujícím s předmětným Zbožím se poskytuje provize od 10% dle aktuálně platného ceníku
6. Případné množstevní rabaty a slevy pro kupující jsou řešeny individuálně.
7. Cena Zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.
 
8. Prodávající oznámí kupujícímu změnu ceníku alespoň 30 dní před účinností takové změny, bude-li to možné. Pokud to možné nebude, učiní tak ihned, jakmile se o změně sám dozví.
 
9. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a)    v hotovosti
b)    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
c)    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 
10. Platba bude prováděna předem na základě potvrzené objednávky či podepsané Smlouvy ve výši 50% z celkové ceny předmětu plnění. Doplatek ceny bude uhrazen způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
 
11. Platba bude provedena převodem na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno prodávajícím. Platba bude považována za provedenou po připsání částky kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
 
12. Veškeré náklady spojené s platbou nese kupující.
 
13. Bez dopadu na další práva prodávajícího platí, že pokud bude překročena doba stanovená pro zaplacení kupní ceny, bude kupující v prodlení s platbou, aniž by bylo požadováno předchozí upozornění o prodlení, a bude povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení se sazbou 0,1% z dlužné částky denně běžící od prvního dne prodlení do data vlastního zaplacení. Dále se sjednává smluvní pokuta ve výši 100,- Kč/za každý den prodlení. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě, prodávající předá pohledávku advokátní kanceláři k vymáhání.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Smlouva s prodávajícím bude uzavřena, jakmile prodávající písemně, či elektronicky potvrdil objednávku kupujícího, nebo jiným jeho včasným jednáním, z něhož bude kupující moci dovodit souhlas s objednávkou, dá kupujícímu najevo, že objednávku přijímá. Smlouva s prodávajícím bude rovněž uzavřena, jakmile kupující  písemně (faxem či poštou) nebo elektronicky (např. ve formě Adobe elektronického podpisu) potvrdí cenovou nabídku prodávajícího (návrh na uzavření smlouvy). Až do okamžiku uzavření smlouvy má prodávající právo objednávku odmítnout bez uvedení důvodů.
 
2. Ke každé Smlouvě či k cenové nabídce bude připojen jako její příloha aktuální ceník Zboží nebo v ní bude uvedena konkrétní cenová nabídka. Podepsáním cenové nabídky či Smlouvy potvrzuje kupující bez výhrad souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. V každé Smlouvě či cenové nabídce se dále individuálně sjednává místo dodání Zboží.

3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech kdy:
a)    zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele nebo výrobce zboží,
b)    zboží bylo v době objednání nedostupné, tj. má uvedeno „Není skladem

4. Pokud Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu v takovém případě tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
 
4. POTISK ZBOŽÍ

1. Sjedná-li kupující ve Smlouvě potisk, je povinen dodat podklady pro potisk ve vektorech, jinak má prodávající právo účtovat náklady spojené s úpravou dodaných podkladů. Upravené logo odpovídá skutečnosti do té míry, jaké podklady byly prodávajícímu poskytnuty; dále je pak povinen písemně popsat umístění, velikost a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku. Prodávající používá k určení barev vzorníky Pantone, RAL nebo Marabu. V případě, že kupující neudá přímo barvu dle výše uvedených vzorníků, prodávající určí barvu nejbližší z dodaných podkladů. Prodávající nenese odpovědnost za odchylku barev způsobenou dodáním nedostatečných podkladů.
 
2. Zpracování korektury je zpoplatněno částkou 400 Kč za 1 korekturu vztahující se k jednomu předmětu. V případě, že klient chce zpracovat novou korekturu, která se odlišuje od původního zadání požadavků klientem, je každá další korektura též zpoplatněna částkou ve výši 400 Kč.
 
3. Kupující závazně písemně či elektronicky potvrzuje v korektuře správnost zpracovaných požadavků, barvy potisků, množství, barvy a typy předmětů, apod. ve Smlouvě či cenové nabídce dohodnuté, nejpozději však ve lhůtě tří dnů ode dne zaslání podkladů kupujícímu. V případě podepsané chybné korektury či neschválené korektury v uvedené lhůtě nese riziko kupující a nelze uplatnit reklamaci. V materiálech dodaných pro korekturu je směrodatné číslo barvy dle dohodnutého vzorníku, ne zobrazení barvy na tištěném nebo elektronickém médiu.
 
4. V případě jakýchkoliv změn prováděných po korektuře je kupující povinen potvrdit novou, aktuální korekturu a to způsobem a za podmínek uvedených v bodě 2 tohoto článku.
 
5. Kvalita potisku je závislá na použité technologii. Prodávající si vyhrazuje právo upravit velikost či umístění potisku v případě, že navrhovaná velikost či umístění neodpovídá technologickým možnostem dané technologie. 

6. Kupující má právo vyžádat si výrobu vzorku zboží s požadovaným potiskem. Pokud nebude zakázka realizována nebo bude realizována se změnami, bude vzorek účtován dle předem potvrzené kalkulace.

7. Aby nebylo pochybností o plnění smlouvy mezi smluvními stranami použije se postup uvedený v předchozích odstavcích i pro výšivku, nášivku, gravírování, laserového popisu, ražby nebo jiné technologie popisu.
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 
4. Nebezpečí škody za Zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání Zboží či předáním Zboží prvnímu dopravci či třetí osobě, kterou určí ve Smlouvě či v potvrzené cenové nabídce prodávající či kupující.
 
5. Prodávající je oprávněn provádět předmět Smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu převzít. Prodávající a kupující tímto výslovně sjednávají, že kupující nemá v tomto případě právo od Smlouvy odstoupit či uplatnit náhradu škody či ušlý zisk.
 
6. Prodávající si vyhrazuje právo, že dodání množstevního rozdílu ve výši +/-5% od objednaného množství nebude považováno za vadné plnění. Fakturováno bude skutečně dodané množství.
 
7. Není-li prodávajícímu doručeno potvrzení (dodací list) poštou či faxem do sedmi dnů od převzetí Zboží kupujícím, považuje se Zboží za řádně dodané. 
 
6. TERMÍN DODÁNÍ

1. Dodací lhůty jsou závislé na druhu Zboží a dohodě Stran a jsou vždy sjednány ve Smlouvě či v cenové nabídce.
 
2. Nejsou-li lhůty sjednány, platí následující předběžné dodací lhůty:
·         Zboží bez potisku: dodací lhůta 1 – 5  týdnů, přičemž lhůta začíná běžet v den následující po dni uzavření Smlouvy,
·         Zboží s potiskem: dodací lhůta 2 – 6 týdnů, přičemž lhůta začíná běžet v den písemného odsouhlasení korektury kupujícím.
 
3. V případě, že si prodávající vyžádá zálohu na Zboží nebo je-li ze strany kupujícího nutná korektura (schválení podkladů pro tisk či potisk), stává se okamžik uhrazení této zálohy nebo kupujícím schválená korektura počátkem běhu lhůt uvedených v bodě 2 tohoto článku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. v cenové nabídce).
 
4. V případě nevčasného dodání tiskových podkladů k předtiskové přípravě je možné dodací lhůty prodloužit o čas nezbytný na tuto přípravu. V případě, že je včasný termín dodání zboží ohrožen, bude na tuto skutečnost kupující upozorněn nejpozději týden před vypršením lhůty dodání. Prodávající a kupující tímto výslovně sjednávají, že kupující nemá v tomto případě právo uplatnit jakoukoliv náhradu škody či ušlý zisk.
 
5. Pokud dojde v důsledku okolností ke zpoždění, které není možné přisoudit prodávajícímu, doba dodání se prodlouží odpovídajícím způsobem.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Podstatné porušení smlouvy
 
1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

2. Kupující oznámí Prodávajícímu do 14 dnů vzniklou vadu a dále sdělí jaké právo (odst. 1) si zvolil nebo toto právo uplatní bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
3. Na odstranění vady dodáním nové věci bez vady má Kupující nárok pouze tehdy, pokud původně dodanou věc vrátí ve stavu, v jakém ji obdržel.
 
4. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
 
Nepodstatné porušení smlouvy

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady opravou věci, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
2. Kupující oznámí Prodávajícímu do 14 dnů vzniklou vadu a dále sdělí jaké právo (odst. 1) si zvolil nebo toto právo uplatní bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
 
3. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo slevou z kupní ceny.
 
4. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  
5. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců po odevzdání věci.
 
Odstoupení

1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 
2. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 
3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Vlastnické právo ke Zboží nepřejde od prodávajícího na kupujícího, dokud kupující nesplatil v plné výši kupní cenu dle Smlouvy či cenové nabídky.
 
2. Zboží, které nebylo zaplaceno v plné výši, nesmí být kupujícím dáváno jako zástava, nebo používáno jakýmkoliv jiným způsobem jako jistina, ve vztahu k třetím stranám a nesmí být dále prodáno. 
 
3. Kupující se mj. výslovně zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou nutnou součinnost spojenou s případným uplatněním nároků z pojistné události ve vztahu k pojišťovně. Každá samostatná zásilka (balík) je účtovanou částkou automaticky pojištěna na škodu do 50.000,- Kč včetně nákladů na expedici. Pro balení, která převyšují uvedenou hodnotu, se sjednává odpovídající pojištění. Cena za vyšší připojištění je stanovena dle odpovídající výše a je účtována dle ceníku přepravní služby.
 
4. Pokud jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek anebo Smlouvy uzavřené mezi Stranami bude shledáno soudem jako neplatné či nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na jiné části Smlouvy či těchto obchodních podmínek, ale takové ustanovení bude považováno za upravené v potřebné míře, aby bylo platné a vymahatelné a práva a závazky Stran budou podle toho vykládány a vymáhány, přičemž bude zachován maximální možný rozsah záměru a ujednání Stran zakotvených v těchto obchodních podmínkách a Smlouvě.
 
9. ŘÍDÍCÍ PRÁVO A ARBITRÁŽ

1. Uzavření, platnost, výklad a plnění této Smlouvy se řídí právními předpisy České republiky.
 
2. Veškeré spory, které mohou mezi Stranami vzniknout v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo z jejich porušení, budou s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze v souladu s řádem a pravidly tohoto rozhodčího soudu. Rozhodovat bude senát složený ze tří rozhodců jmenovaných dle řádu tohoto rozhodčího soudu. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě zúčastněné strany. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Za písemné se považují právní úkony doručené poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronickou poštou.
 
2. Podpisem cenové nabídky (objednávky) objednatel potvrzuje, že se s jednotlivými částmi Smlouvy a těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi bez výhrad souhlasí a bude je dodržovat. Text Smlouvy a text těchto obchodních podmínek je závazný.
 
3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.2.2014.


V Žatci, dne 31.1.2014
 
 
Radek Vízner
jednatel společnosti